Повідомлення про збори 2014

 

Приватне акціонерне товариство «Надзбручанське»

(код за ЄДРПОУ 05397870), місцезнаходження: с. Глибочок, Борщівський район, Тернопільська область) повідомляє, що загальні збори  акціонерів відбудуться 30 квітня 2014 року об 11 год. за адресою: вул. Мазурівка, 96, с. Глибочок, Борщівського району, Тернопільської області в адмінбудинку ПрАТ «Надзбручанське» (далі – Товариство) в кабінеті директора на другому поверсі. Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватись за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.50.

Порядок денний зборів:

1. Обрання  членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4. Звіт ревізора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік

7.Про припинення повноважень Директора Товариства у зв’язку з закінченням терміну

  повноважень.

8.Про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну

  повноважень.

9.Про припинення повноважень Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну

  Повноважень.

10.Про обрання Директора Товариства.

11.Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-праввових

  договорів, що укладатимуться з ними.

12.Про обрання Ревізора Товариства.         

13.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

  Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із

  зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.                                                         

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

2013

попередній

2012

Усього активів

1841

2789

Основні засоби

874

922

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

782

1645

Сумарна дебіторська заборгованість

10

16

Грошові засоби та їхні еквіваленти

3

24

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1530

-1236

Власний капітал

1527

2532

Статутний капітал

3051

3051

Довгострокові зобов’язання

86

86

Поточні зобов’язання

228

171

Чистий прибуток (збиток)

-294

-270

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12202556

12202556

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

4

 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах  -  24.04.2014 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі у загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів за адресою: вул. Мазурівка, 96, с. Глибочок, Борщівського району, Тернопільської області в адмінбудинку ПрАТ «Надзбручанське» в приймальні директора на другому поверсі в робочі дні з 10.00 до 12.00. Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Дунаївський Петро Михайлович. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

Телефон для довідок: 0673170978

Директор ПрАТ «Надзбручанське» Абдулін Іван Андрійович